What Kind of Creatures Are We? - Noam Chomsky

(Columbia Themes in Philosophy)

392 Kč
Dostupnost: Skladem
Kód: 6690
What Kind of Creatures Are We? - Noam Chomsky

Detailní popis produktu

 

Noam Chomsky je všeobecně známý a hluboce obdivovaný jakožto zakladatel moderní lingvistiky, spoluzakladatel kognitivní vědy a možná nejčtenější politický teoretik a komentátor naší doby. V těchto přednáškách prezentuje celoživotní filozofickou reflexi o všech třech zmíněných oblastech výzkumu, kterým se věnuje již více než půl století.

Jasným, precizním a neodborným jazykem Chomsky rozebírá padesát let vědeckého vývoje v oblasti studia jazyka a načrtává, jak jeho vlastní práce nese důsledky pro původ jazyka, úzký vztah jazyka k myšlení a jeho konečný biologický základ. Vychází a kritizuje mnoho alternativních teorií, jako jsou ty, které zdůrazňují sociální, komunikační a referenční aspekty jazyka. Chomsky reviduje, jak nové objevy o jazyce překonávají zdánlivě velmi problematické předpoklady z minulosti. Také zkoumá zjevný rozsah a limity lidských kognitivních schopností a co lidská mysl může vážně zkoumat, na základě historie vědy a filozofické reflexe a současného porozumění. Od jazyka a mysli k společnosti a politice poté zakončuje pátravou a filozofickou obhajobou pozice, kterou popisuje jako „libertinský socialismus“, sleduje její vazby na anarchismus a myšlenky Johna Deweyho a dokonce i na myšlenky Marxe a Milla, čímž demonstruje její konceptuální růst z naší historické minulosti a naléhavý vztah k současnosti.

--
 

Noam Chomsky is widely known and deeply admired for being the founder of modern linguistics, one of the founders of the field of cognitive science, and perhaps the most avidly read political theorist and commentator of our time. In these lectures, he presents a lifetime of philosophical reflection on all three of these areas of research, to which he has contributed for over half a century.

In clear, precise, and nontechnical language, Chomsky elaborates on fifty years of scientific development in the study of language, sketching how his own work has implications for the origins of language, the close relations that language bears to thought, and its eventual biological basis. He expounds and criticizes many alternative theories, such as those that emphasize the social, the communicative, and the referential aspects of language. Chomsky reviews how new discoveries about language overcome what seemed to be highly problematic assumptions in the past. He also investigates the apparent scope and limits of human cognitive capacities and what the human mind can seriously investigate, in the light of history of science and philosophical reflection and current understanding. Moving from language and mind to society and politics, he concludes with a searching exploration and philosophical defense of a position he describes as "libertarian socialism," tracing its links to anarchism and the ideas of John Dewey and even to the ideas of Marx and Mill, demonstrating its conceptual growth out of our historical past and urgent relation to matters of the present.

Doplňkové parametry

Kategorie: Knihy
Jazyk: Angličtina
Žánr: Naučné
ISBN: 9780231175975

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: